ارتباط با شرکت طراحی صنعتی

ما در مسیریم

و مشتاق تماس شما هستیم

Info@Zhinoora.com

پست الکترونیکی

+982166577196

تلفن تماس

تهران، امیرآباد، پارک علم و فناوری تربیت مدرس

آدرس

____پروژه ای دارید؟

        فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم

ما در مسیریم

و مشتاق تماس شما هستیم

پست الکترونیکی

Info@Zhinoora.com

تلفن تماس

+982166577196

آدرس

Modarres Science & Technology Park

____پروژه ای دارید؟

        فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم

+982166577196