معماری صنعتی کارخانه طراحی داخلی

Cat Litter Box

معماری صنعتی کارخانه

http://zhinoora.com/wp-content/uploads/2021/10/CYMERA_20211026_111403.jpghttp://zhinoora.com/wp-content/uploads/2021/10/CYMERA_20211026_111403.jpg

Client:

Timing:

Project Manager:

نیاز ها و معیار ها در معماری صنعتی کارخانه

001

در طراحی داخلی کارخانه از قواعد معماری صنعتی پیروی شد تا تمام خواسته های کارفرما به خوبی رئایت شوند .

در این کارخانه باید مسیر جداگانه ای برای کارمندان و  بارگیری کامیون ها در نظر گرفته می‌شد.

پس باید از مکان بهینه استفاده می‌شد تا فرآیند تولید آسان‌تر و سریع تر شود.

 

002

چالش ها در طراحی داخلی

یکی از نیاز های اصلی در طراحی داخلی این کارخانه دسترسی آسان به ماشین آلات بود. اتاق ها باید بهترین دسترسی را برای رسیدن به انبار داشته باشد تا زمان کم تری صرف شود. پله ها در دو طرف برای پرسنل وجود دارد تا آزادانه بین طبقات حرکت کنند.  مخزن محافظت شده، اتاق برای سندبلاست، محیط های فیلتر شده با کارگاه های لیزر و CNC و… همه  قرار داده شده بودند.

با تمام جزئیات در نظر گرفته شده، گم شدن در این مکان بسیار دشوار است است.

مخزن محافظت شده، اتاق برای سندبلاست، محیط های فیلتر شده با کارگاه های لیزر و CNC، … همه با عشق قرار داده شده بودند.

Chandelier Factory Layout Design
Chandelier Factory Layout Design
FLOOR
Chandelier Factory Layout Design

Project Executors:

Project Management:

Concept Design:

Detail Design:

Graphics and Presentation:

Suggested Posts

No data was found

____Start a conversation?

http://zhinoora.com/wp-content/uploads/2021/10/CYMERA_20211026_111403.jpghttp://zhinoora.com/wp-content/uploads/2021/10/CYMERA_20211026_111403.jpg

معماری صنعتی کارخانه

Client:

Timing:

Project Manager:

Design Brief

001

نیاز ها و معیار ها

در کارخانه باید مسیر جداگانه ای برای کارمندان و بارگیری کامیون ها در نظر گرفته می شد.

مکان باید بهینه می شد تا فرآیند تولید آسان شود

طراحی معماری صنعتی

002

چالش ها

یکی از نیاز های اصلی دسترسی آسان به ماشین آلات بود. اتاق ها باید بهترین دسترسی را برای رسیدن به انبار داشته باشد تا زمان کم تری صرف شود. پله ها در دو طرف برای پرسنل وجود دارد تا آزادانه بین طبقات حرکت کنند.  مخزن محافظت شده، اتاق برای سندبلاست، محیط های فیلتر شده با کارگاه های لیزر و CNC و… همه  قرار داده شده بودند.

طراحی داخلی

Ideation & Sketching

Chandelier Factory Layout Design
Chandelier Factory Layout Design
Chandelier Factory Layout Design

Final Design

با تمام جزئیات در نظر گرفته شده، گم شدن در این مکان بسیار دشوار است است.

مخزن محافظت شده، اتاق برای سندبلاست، محیط های فیلتر شده با کارگاه های لیزر و CNC، … همه با عشق قرار داده شده بودند.

circulation

Chandelier Factory Layout Design
Chandelier Factory Layout Design
FLOOR

Details

Chandelier Factory Layout Design

Other Projects

No data was found

Project Executors:

Project Management:

Concept Design:

Detail Design:

Graphics and Presentation:

____ start a conversation

Cat Litter Box

Litter Box

Poop Box

Cat Cleaning

Pet Supplies

Project Executors:

Project Management:

Concept Design:

Detail Design:

Graphics and Presentation:

http://zhinoora.com/wp-content/uploads/2021/10/CYMERA_20211026_111403.jpghttp://zhinoora.com/wp-content/uploads/2021/10/CYMERA_20211026_111403.jpg

معماری صنعتی کارخانه

Client:

Timing:

Project Manager:

Design Brief

001

Needs and criteria

Royal Pet Shop needed a new body for a cat litter box.

The aesthetics were an important factor that had to be considered.

The body must be designed with no draft angle to be made with the injection molding process.

The box should be ergonomic for the cats because they won’t use it with the lowest bit of inconvenience. 

Previous Models on the Market
Cat-litter-box-sample-1

002

Challenges

since there was a lot of creative designs in the market, it was really challenging creating a new form that is ergonomic yet beautiful.

Making prototype for a complicated form was one the great challenges we had.

Previous Models on the Market
Catlitterbox-sample-2

Ideation & Sketching

abstract lines chaos white background

Final Design

cat-litter-box-360

To see if this form was good enough for cats, we held an experiment. Cats were supposed to choose between few boxes. Most cats chose this one.

The design is simple yet complex in detail. The moving lid should work smoothly, and the body should be scratch-proof and sustainable to last long and not break easily.

Details

Cat-litter-box-body-design-Detail-

. Features

1- Lid

2- Air Filter

3- Entrance

4- Handle

5- Upper Body

6- Lifting Grip

7- Lower Body

Technical View

. Exploded View

All parts are made with no draft angle and singular surface and within the tolerance of each other to fit easily and don’t open by accident.

Cat-litter-box-body-design-dimention

. Dimensions

The cat litter box has to have enough space for the cat to resident easily and make itself comfortable there; on the other hand, the box had to be compact and small enough to fit every corner and be moved easily everywhere. Also, it needs a strong structure so it won’t break.

Other Projects

No data was found

Project Executors:

Project Management:

Concept Design:

Detail Design:

Graphics and Presentation:

____ start a conversation